برچسب: وئرنر هئرتسۊک

  • نؤرۊزبلˇ هديه: هي کس نگینه مأ خۊ همبازي

    اينم يکته دئه هديه شيمئه تقديم. نؤرۊزبل نزديکه ؤ بد نئه اي رۊزؤن اي خؤرؤم فيلمه بنيشين. (۱۳:۳۱ دئقه) وئرنر هئرتسۊک اي فيلمه زأکؤن ئبه چأگۊده با هر انسان ئبه کي دۊستي ؤ هديه ؤ سخاوته خۊش دأنه. اي فيلمه، گيلکي جيرنيويسˇ همرأ تينين ائره’ جي جيرأکشين يا ائره نيگا بکۊنين: