گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

ورزا تيلمبار:

ریتون‌های سفالی گاو نر (ورزا)

ورگ

 michaeltaschen