گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

پری زنگنه تيلمبار:

بيس دئقه XXII: نؤرۊزبل ؤ ورگˇ ده سالگي به

ورگ