گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

پیتر فرای تيلمبار:

ماه‌پری، نخستین رمان به زبان گیلکی

ورگ