گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

کلاريس ليسپئکتؤر تيلمبار:

کرک

کلاريس ليسپئکتؤر