گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

کیارستمی تيلمبار:

بيس دئقه XXIII

ورگ