گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

کیسوم خط تيلمبار:

نوشتار ِ کیسوم | Kisum ө xөt

بهرام کریمی و ورگ

نوشتار ِ کیسوم | Kisum ө xөt

بهرام کریمی و ورگ