گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

گتاری تيلمبار:

زبان، رودخانه است.

امیر احمدی آریان