گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

Billie Holiday تيلمبار:

بيس دئقه XXIII

ورگ