گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

Langston Hughes تيلمبار:

بیس دئقه XXIV

ورگ

هف نفر رقص کأدرن

لأنگستن هیۊز