گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

Mikis Theodorakis تيلمبار:

بیس دئقه XXIV

ورگ