گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

دۊخان مرأ

محمد فارسی

أفتؤ

دۊخان مرأ، دۊخان
اي جۊر دۊخان مرأ-
کي تي صدا
به کۊ بينيشته آفٚتابˇ
أرسؤنه وأگردانه
جي دؤب دکفته آدمانˇ راهي ىأ
ألأن کي خئلي وخته خؤفتدي
دپرکانه
اۊ جۊر کي گؤرخانه تأنه
زيمينأ خۊ نيهئبˇ جا بپرکانه
اۊ جۊر صدا مرأ دۊخان
بدأ
تي نازنين صدا جا آسمان واوه
گۊلانˇ ره هميشه آفٚتاب ببه.

تي خؤب دۊخاندنˇ ره من بمرد
أگر ديپيچه تي صدا کۊىه
تۊمامˇ جنگلان ؤ دشت ؤ درره ىه
جي هر طرف گۊلˇ آلاله رؤخ کۊنه
خۊ سؤرخˇ غۊمچه أمرأ جنگله
-أ کؤهنه داغ بيدئه-
اي پارچه خۊن کۊنه؛

جي چشمˇ مردۊمان بکفته آشنا!
ألأن بهار اۊجۊر بهارˇ گۊل به گۊل
نيه
ألأن دئه آفٚتاب
اۊجۊر زمينه فنتاوه
خۊسفره سر دئه آسمان
اۊجۊر ستاره دينچينه
شبانٚرۊز هوا هميشه أبريه
نأ گرىه ىه، نأ خنده ىه
نأ گرىه ىه، نأ خنده ىه

دی ۱۳۵۱ – لۊلمؤن
محمد فارسي

بنویشته‌کس: محمد فارسی

, , , , , ۱۵۸۹ أمير ما ۲۴

ادبيات جرگه مئن تلمبار ببؤ

فوریه 26th, 2016

تی گب

./ این کامنت‌ها حذف خواهند شد:
- حاوی توهین و تهمت باشد. (یعنی نسبت دادن چیزی یا کاری، بدون ارائه دلیل برای اثبات)
- حاوی تبلیغ به نفع کالا، رسانه، شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
- بی‌ارتباط با مطلب باشد.

*دیدگاه‌های ارائه شده در بخش تی گب (نظرات)، نظر خوانندگان ورگ است، نه دیدگاه ورگ. دیدگاه ورگ تنها در نوشته‌های خود ورگ با نام نویسندهٔ ورگ منتشر می‌شود.