گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

آرش شفیعی ثابت تيلمبار:

بيس دئقه XXIII

ورگ

نؤرۊزبلˇ هديه: نؤرۊزˇ آتش

آرش شفیعی ثابت

بيس دئقه XXII: نؤرۊزبل ؤ ورگˇ ده سالگي به

ورگ

صد دفأ بوتم نشو!

آرش شفیعی ثابت

بئه پا به پا بشیم

آرش