گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

آروه هنریکسن تيلمبار:

بیس دئقه XXV

ورگ