گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

أمیر ما تيلمبار:

بس‌گانگی در زبان گیلکی

ورگ