گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

احسان الله خان تيلمبار:

گیلانˇ دتر (فیلم)

ورگ