گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

ادبیات کودک تيلمبار:

کيبريت فۊرۊش لاکۊ

هانس کریستیان آندرسن