گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

اطلس کوه های گیلان تيلمبار:

رویایی دارم!

نیما فرید مجتهدی