گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

امین حسن پور تيلمبار:

واقعاً مردن!

ورگ