گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

برتولت برشت تيلمبار:

بيس دئقه XXIII

ورگ