گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

برج گرماور تيلمبار:

گرماوری برج (قلعه‌ی گرماور)

نیما فرید مجتهدی