گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

بسگانگی تيلمبار:

بس‌گانگی در زبان گیلکی

ورگ