گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

بیداری قومی تيلمبار:

به ناسیونالیستهای نوآمده

ورگ