گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

تئاتر تيلمبار:

بيس دئقه XXIII

ورگ

یک اتفاق خوب برای تئاتر گیلکی

ورگ

 michaeltaschen