گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

تمدن مارلیک تيلمبار:

گردنبند طلا

ورگ

جام؛ مارلیک

ورگ

ظرف آب به شکل زن برهنه‌ی زایا

ورگ

ریتون‌های سفالی گاو نر (ورزا)

ورگ

فنجان نقره‌ای با نقش شکار شیر

ورگ

ریتان سفالی املش

ترجمه‌ی نرگس صیادی