گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

جؤرده تيلمبار:

کالبدشکافی دغدغه‌ی يک پژوهشگر

نیما فرید مجتهدی