گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

جنت رودبار تيلمبار:

۱۵۹۱ نؤرۊزبل

ورگ