گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

حسن فرهنگفر تيلمبار:

بيس دئقه XXI