گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

حسن معجونی تيلمبار:

بيس دئقه XXIII

ورگ

یک اتفاق خوب برای تئاتر گیلکی

ورگ