گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

حسین محمودی اطاقوری تيلمبار:

سياگالش

حسین محمودی اطاقوری