گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

حسین میرجعفری تيلمبار:

علل و پیامد اقامت اسماعیل میرزای صفوی در گیلان

دکتر حسین میرجعفری، دکتر اصغر فروغی ابری، دکتر علی‌اکبر کجباف، محمد شورمیج