گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

خانه فرهنگ گیلان تيلمبار:

به بهانه‌ی انتشار کارنامه‌ی ده‌ ساله‌ی خانه‌ی فرهنگ گیلان

ورگ

فرهنگ جرگه مئن تلمبار ببؤ

, , ,