گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

خط لاتین تيلمبار:

نوشتار ِ کیسوم | Kisum ө xөt

بهرام کریمی و ورگ

نوشتار ِ کیسوم | Kisum ө xөt

بهرام کریمی و ورگ