گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

خیزران اسماعیل زاده تيلمبار:

وقتی مردگان برخیزند

خیزران اسماعیل زاده