گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

دخترک کبریت فروش تيلمبار:

کيبريت فۊرۊش لاکۊ

هانس کریستیان آندرسن