گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

دختر گیلان تيلمبار:

گیلانˇ دتر (فیلم)

ورگ