گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

رحیم چراغی تيلمبار:

عزيز ؤ نگار

رحیم چراغی

بیس دئقه XVIII

ورگ