گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

عزيز ؤ نگار

رحیم چراغی

تنهاىي ؤ
تؤقاىي مرزˇ سامانسر
ايتأ تاشأخؤردنˇ جا هأندر
را بۊ

پا-دۊبؤ
بۊشؤده بۊشؤده بۊشؤده
را-دۊبؤ
فۊنۊوؤ فۊنۊوؤ فۊنۊوؤده!

عزيزˇ تنهاىي هأندر
نگارˇ زيندگي چر-
تسکˇ تنگام بۊ.

عزيز!
تي ديلخۊشي هأندر…


من کئه بگم    کي مي أمرأ    تنها نبه    ايجا نبه    همپا نبه    بيپا نبه:

خياله کي،
هأ ديرۊ-
بۊ
بۊسؤخته سالˇ رۊسواىي
سالانˇ سالˇ سيواىي…
چۊمˇ وأرش،
ديلˇ نألش،
بجارگا ره دۊخؤندش.


خياله کي هأ ديرۊ بۊ
بۊسؤخته سالˇ رۊسواىي    سالانˇ سالˇ سيواىي:

“اۊنگأ! اۊنگأ!”
ىگ عالمي بؤشکؤفته ديمˇ ماله دبۊ زيندگي سرجاکش.

کۊچيکاني:
بکف-ويريز.
جواني:
شؤن-أمؤن.
دکتنأ بؤن
پيري سري!

ىگ عالمي فۊچۊرده ديمˇ ماله دبۊ زيندگي درˇ سر
چۊمˇ وأرش…


خياله کي هأ ديرۊ بۊ بۊسؤخته سالˇ رۊسواىي سالانˇ سالˇ سيواىي.
من کئه بگم    کي مي أمرأ    تنها نبه ايجا نبه همپا نبه بيپا نبه؟

نگارˇ جا
-هأ را ره دئه-
چندرچي
تسک ؤ تنگامه؟
عزيزم ني
دره تنها
به تنگامه!
أشأنˇ را چره لامه؟

دينه أرسۊ،
چۊم؛
بي سۊ!

بجارگا بج
سالانˇ سال، سالانˇ سال، سالانˇ سال
خيالˇ وأرشˇ أمرأ
بؤشکسته
عزيزˇ نألشˇ أمرأ سيواىي گردشˇ أمرأ نگارˇ خؤندشˇ أمرأ،
بپرکسته
دشکسته…


نگار ؤ عزيزˇ زيندگي چر
تسک ؤ تنگام بۊ
عزيز ؤ نگارˇ زيندگي، سبز.

نۊشؤ تنها    نۊبؤ بيپا    چي بؤ نئسأ؟     پاماله نأ جه اۊ تؤقا أمي ورجا

تنهاىي ؤ تؤقاىي مرزˇ سامانسر
ايتأ تاشأخؤردنˇ هأندر
جا بۊ…

۷۵/۶/۹
رحيم چراغي
سيفيد چادري کتابˇ جي

توضيح دربارهٔ دو علامت جديد در نگارش اين متن:
براى نمايش صداى “او” (مثل توپ، کور، شور) از “ۊ” استفاده شده تا از “و” (مثل تولد، وارد، گاو) و نيز “ؤ” (مثل پٌل، شٌل و…) متمايز شود. به همين منوال براى “ى” (مثل ياور، يک و…) از “ى” استفاده شده که در هر دو حالت چسبان و جدا بدون نقطه است و براى “اى” (مثل شير، ايران و…) از “ي” استفاده شده که در هر دو حالت جدا و چسبان داراى دو نقطه در زير است. به زودى در ورگ دربارهٔ اين دو علامت بيشتر خواهيد خواند.

بنویشته‌کس: رحیم چراغی

, , , , ۱۵۸۸ ورفن ما ۱۹

ادبيات جرگه مئن تلمبار ببؤ

ژوئن 27th, 2015

3 ته نظر

ای مطلبˇ نظرانˇ RSS

 1. تاشأخؤردن؟

  نگارˇ زيندگي چر-
  تسکˇ تنگام بۊ.؟

  لام؟

  damoon

  28 ژوئن 15 در 07:16

 2. damoon؛
  اول اي تؤضيحه بدئم که مو ازقصد دئه گيلکي شئرؤنˇ فارسي وگردؤنه ننئنم تا خؤندنکس تمبل بار نأ. اوني که خؤندنکسه، تي موسؤن هرچئه نفأمسه پورسنه ؤ ايتؤ هرته شئرˇ جيرˇ کامنتؤن باخيˇ خؤندنکسؤنه رانماىي کؤنن کي وؤته راحتتر بوخؤنن.

  تاشأخؤردن: ليسکأخؤردن. لغزيدن.
  چر: گذرگاه. (تى چرˇ سر نيشتم: نيشتم تي راهˇ سر کي تي جولؤ بگيرم.)
  تنگام: تنگنا. تنگ.
  تسک: منزوى. تک. تنها.
  لام: پۊر پۊرˇ تيف (پر از خار).

  ورگ

  28 ژوئن 15 در 13:38

 3. سلاو

  خۊرۊم کار کۊنێ. مۊوافقم تێ همرأ

  ممنۊن

  damoon

  28 ژوئن 15 در 16:28

تی گب

./ این کامنت‌ها حذف خواهند شد:
- حاوی توهین و تهمت باشد. (یعنی نسبت دادن چیزی یا کاری، بدون ارائه دلیل برای اثبات)
- حاوی تبلیغ به نفع کالا، رسانه، شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
- بی‌ارتباط با مطلب باشد.

*دیدگاه‌های ارائه شده در بخش تی گب (نظرات)، نظر خوانندگان ورگ است، نه دیدگاه ورگ. دیدگاه ورگ تنها در نوشته‌های خود ورگ با نام نویسندهٔ ورگ منتشر می‌شود.