گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

رولان بارت تيلمبار:

نوشتن در گیلکی

ورگ