گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

ساخت غیرشخصی تيلمبار:

ساخت غیرشخصی در زبان گیلکی

مریم دانای طوسی و علی درزی