گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

سفید کمرنگ تيلمبار:

نوروزی که مال گیلک‌هاست

ورگ