برچسب: عباس گلستانی

  • وضعیت غیرکلاسیک، راه حل غیرکلاسیک می‌طلبد/ سوم

    هدف از نوشتن این یادداشت، ورود به بحثی‌ست که عباس گلستانی با دو مقاله‌اش در گیله‌وا (1) آغاز کرده است. متاسفانه تاکنون، کسی وارد گفت‌وگو نشده و یادداشت قابل اعتنایی در بازخورد نظرات عباس گلستانی در گیله‌وا یا جای دیگر منتشر نشده است. عباس گلستانی در دو مقاله‌ی مفصل خود، روی دو موضوع «خطی که…

  • وضعیت غیرکلاسیک، راه حل غیرکلاسیک می‌طلبد/ دوم

    هدف از نوشتن این یادداشت، ورود به بحثی‌ست که عباس گلستانی با دو مقاله‌اش در گیله‌وا (1) آغاز کرده است. متاسفانه تاکنون، کسی وارد گفت‌وگو نشده و یادداشت قابل اعتنایی در بازخورد نظرات عباس گلستانی در گیله‌وا یا جای دیگر منتشر نشده است. عباس گلستانی در دو مقاله‌ی مفصل خود، روی دو موضوع «خطی که…

  • وضعیت غیرکلاسیک، راه حل غیرکلاسیک می‌طلبد/ یکم

    هدف از نوشتن این یادداشت، ورود به بحثی‌ست که عباس گلستانی با دو مقاله‌اش در گیله‌وا (1) آغاز کرده است. متاسفانه تاکنون، کسی وارد گفت‌وگو نشده و یادداشت قابل اعتنایی در بازخورد نظرات عباس گلستانی در گیله‌وا یا جای دیگر منتشر نشده است.   عباس گلستانی در دو مقاله‌ی مفصل خود، روی دو موضوع «خطی…