گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

عبدالرحمن عمادی تيلمبار:

در واقع این تقویم مال خورشید است

نیما فرید مجتهدی و ورگ