گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

علی درزی تيلمبار:

ساخت غیرشخصی در زبان گیلکی

مریم دانای طوسی و علی درزی