گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

علی محبوبی تيلمبار:

زعفران‌های مرغوب منطقه ی کاسپین، گوهری ناشناخته

علی محبوبی

ؤ غىره جرگه مئن تلمبار ببؤ

, , ,