گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

عیسی پوررمضان تيلمبار:

بررسی مسائل کشت فندق و اثرات اقتصادی-اجتماعی آن بر منطقهٔ اشکور

عیسی پوررمضان و پرویز کردوانی