گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

فرشید قربان پور تيلمبار:

سورخˇ وهار

فرشید قربان پور