گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

قؤمي واخؤوي تيلمبار:

به ناسیونالیستهای نوآمده

ورگ