گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

قراقوش تيلمبار:

قراقۊش

محمدقلى صدر اشکورى