گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

محمد امین لاهیجی تيلمبار:

اؤجا

م. راما

بیس دئقه XVIII

ورگ

بوته ای شؤ نمؤنه

م. راما